I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW OFEROWANYCH W SKLEPIE SAFEDOG.EU

1. Sprzedawca zapewnia dostawę produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.

2. Okres gwarancji dla produktów MIM CONSTRUCTION AB dystrybuowanych przez Sprzedawcę wynosi 12 miesiący od daty otrzymania produktu przez klienta.

3. Gwarancja dotyczy jedynie wad fabrycznych powstałych z winy producenta w procesie produkcji i nie obejmuje naprawy lub wymiany jakichkolwiek defektów powstałych na skutek:

a. ogólnych zniszczeń użytkowych tj. zużycia,

b. modyfikacji,

c. użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem,

d. usterek mechanicznych wynikających z powyższych,

e. uszkodzeń powstałych wskutek upadku lub uderzeń bądź kolizji,

f. wielokrotnego składania i rozkładania, w tym na części,

g. korozji i działania warunków atmosferycznych.

4. Produkty firmy MIM CONSTRUCTION AB przeznaczone są do użytku wewnętrznego tj. przewożenia w samochodzie lub przechowania w pomieszczeniu suchym o dobrej wentylacji.

6. Klatki VARIOCAGE oraz CARE2 przeznaczone są do przewozu maksymalnie dwóch zwierząt jednocześnie i tylko wtedy ich funkcjonalność oraz efektywność będzie zachowana.

7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub mailowo na adres BOK lub sklep@safedog.eu.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

9. Produkty odsyłane w ramach reklamacji należy wysłać na adres Biura Obsługi Klienta PTRIZ Sp. z o.o., al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk.

II. PRAWO DO ZWROTU W PRZYPADKU PRODUKTU ŹLE DOBRANEGO

1. Proces doboru naszych produktów pozwala klientom na bezpieczny zakup. Jeśli jednak zdarzy się, że otrzymasz produkt źle dopasowany z naszej winy, przysługuje Ci wtedy bezpłatna wymiana lub zwrot wpłaconych środków.

2. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór dokonany przez Ciebie w związku z:

a. błędną weryfikacją wymiarów przestrzeni bagażowej swojego auta,

b. podaniem nieprawidłowych informacji dotyczących modelu, rocznika lub innych istotnych elementów samochodu, które mogą mieć wpływ na kompatybilność wybranego produktu z autem,

c. podaniem nieprawidłowych informacji dotyczących posiadanego zwierzęcia lub zwierząt,

d. celowym lub nieumyślnym wprowadzeniem Sklepu i jego pracowników w błąd,

i w związku z powyższym, zastrzegamy prawo do nieprzyjmowania reklamacji lub wymiany produktów zgodnych z umową, a zakupionych w wyniku powyższych błędów, a także pomimo naszych wyraźnych przeciwwskazań i informacji na temat ryzyka niedopasowania.

III. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU AKCESORIÓW ORAZ KLATEK CARE2

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu z ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres info@safedog.eu.

4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

h. W przypadku zakupu akcesoriów lub klatek Care2 w relacji B2B, nie podlegają one zwrotom w terminie 14 dni od ich otrzymania.

IV. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU KLATEK VARIOCAGE, MULTICAGE ORAZ BRAMEK VARIOGATE

a. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta dotyczącym wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w związku z zawarciem umowy, której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, klatki VARIOCAGE, MULTICAGE oraz bramki VARIOGATE nie podlegają zwrotom w terminie 14 dni od ich otrzymania.

b. W przypadku zakupu klatek VARIOCAGE, MULTICAGE lub bramek VARIOGATE w relacji B2B nie podlegają one zwrotom w terminie 14 dni od ich otrzymania.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).