§ I INFORMACJE WSTĘPNE

1. Sklep internetowy SAFEDOG.EU dostępny pod adresem internetowym www.safedog.eu oraz www.safedog.pl prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000336363, BOK al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk, NIP 583-308-10-54.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu SAFEDOG.EU oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ II DEFINICJE

1. Sprzedawca - Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000336363, NIP 583-308-10-54.

2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.safedog.eu

5. Umowa - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu SAFEDOG.EU.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Klient - podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.

9. Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – oferowane przez Sklep produkty do transportu samochodowego zwierząt (klatki oraz bramki) oraz akcesoria dodatkowe.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ III KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres stacjonarny: BOK PTRIZ Sp. z o.o., al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk

2. Adres e-mail: sklep@safedog.eu

3. Numer telefonu: +48 58 500 86 14

4. Numer rachunku bankowego: Credit-Agricole 38 1940 1076 3194 5459 0000 0000

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, tj. w dni powszednie od 10.00 do 15.00 lub mailowo.

§ IV INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

3. Ceny produktów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT 23%). Nie obejmują one kosztu wysyłki.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

§ V REJESTRACJA KONTA

1. Aby założyć Konto w Sklepie należy w pierwszej kolejności wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz opcjonalnie nazwa firmy i NIP.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności Sklepu, akceptując ich treść poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.

4. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta i nie warunkuje możliwości zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5. Po poprawnej rejestracji Klient zostaje automatycznie zalogowany do konta.

6. Kolejne logowania na Konto odbywają się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ VI ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1) zalogować się na witrynę Sklepu - www.safedog.eu;

2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

3) podać wymagane dane specyfikacji zamówienia tj. markę, model i rocznik samochodu oraz rasę psa/psów, 

4) zalogować się lub skorzystać z możliwości rejestracji konta w ramach składania zamówienia;

5) zaakceptować Regulamin Sklepu oraz warunki realizacji zamówień;

6) nacisnąć przycisk "Zamówienie z poleceniem zapłaty";

7) opłacić zamówienie.

2. Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep ma prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W niektórych przypadkach Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia zamówienia mailowo i opłacenie go w formie bezpośredniej wpłaty na konto, na podstawie faktury proforma.

§ VII DOSTAWA ORAZ METODY PŁATNOŚCI

1. Dostawa zakupionych Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

a) Przesyłka kurierska.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatności elektroniczne PayU w formie błyskawicznych przelewów na konto (szczegóły https://www.payu.pl/kupujacy);

b) Płatność kartą płatniczą lub kredytową.

4. Dodatkowe informacje na temat wysyłki dostępne są w zakładce "Wysyłka i dostawa", dostępnej na stronach Sklepu.

§ VIII WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

3. W kolejnych wiadomościach Sprzedawca informuje Klienta o etapach realizacji zamówienia lub wszelkich ewentualnych zmianach.

4. W przypadku wyboru przez Klienta: a. płatności elektronicznych PayU albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48h od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego.

7. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie w pełni wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Sklepu.

8. W przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności sklep może wstrzymać realizację zamówienia (zamówień) lub zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta.

§ IX GWARANCJA

1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.

2. Okres gwarancji dla produktów MIM CONSTRUCTION AB dystrybuowanych przez Sprzedawcę wynosi 12 miesiący od daty otrzymania produktu przez klienta.

3. Gwarancja dotyczy jedynie wad fabrycznych powstałych z winy producenta w procesie produkcji i nie obejmuje naprawy jakichkolwiek defektów powstałych na skutek:

a) ogólnych zniszczeń użytkowych tj. zużycia,

b) modyfikacji,

c) użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem,

d) usterek mechanicznych wynikających z powyższych,

e) uszkodzeń powstałych wskutek upadku lub uderzeń bądź kolizji,

f) wielokrotnego składania i rozkładania, w tym na części,

g) korozji i działania warunków atmosferycznych.

4. Produkty firmy MIM CONSTRUCTION AB przeznaczone są do użytku wewnętrznego tj. przewożenia w samochodzie lub przechowania w pomieszczeniu suchym o dobrej wentylacji.

6. Klatki VARIOCAGE oraz CARE2 przeznaczone są do przewozu maksymalnie dwóch zwierząt jednocześnie i tylko wtedy ich funkcjonalność oraz efektywność będzie zachowana.

7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub mailowo na podane w Regulaminie adresy.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

9. Produkty odsyłane w ramach reklamacji należy wysłać na adres Biura Obsługi Klienta PTRIZ Sp. z o.o., al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk.

§ X PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU AKCESORIÓW ORAZ KLATEK CARE2

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu z ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres sklep@safedog.eu.

4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

h) W przypadku zakupu akcesoriów lub klatek Care2 w relacji B2B, nie podlegają one zwrotom w terminie 14 dni od ich otrzymania.

§ XI PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU KLATEK VARIOCAGE ORAZ BRAMEK VARIOGATE

1. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta dotyczącym wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w związku z zawarciem umowy, której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, klatki VARIOCAGE oraz bramki VARIOGATE nie podlegają zwrotom w terminie 14 dni od ich otrzymania.

2. W przypadku zakupu klatek VARIOCAGE lub bramek VARIOGATE w relacji B2B nie podlegają one zwrotom w terminie 14 dni od ich otrzymania.

§ XII NEWSLETTER

1. Klienci sklepu mają możliwość skorzystania z usługi Newslettera, polegającej na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres e-mail, wiadomości o charakterze marketingowym oraz informacyjnych, zawierających informacje dotyczące nowych produktów, promocji oraz rabatów w Sklepie.

2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w związku ze świadczoną usługą Newsletter.

§ XIII DANE OSOBOWE W SKLEPIE

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”, dostępnej na stronach Sklepu.

§ XIV PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody PTRIZ Sp. z o.o. jest zabronione.

2. Zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.

§ XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta na stronie sklepu lub poprzez wiadomość biuletynu informacyjnego.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do: a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia; b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego; c) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego; d) przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego; e) realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2019 r.