§ I INFORMACJE WSTĘPNE

1. Sklep internetowy SAFEDOG.EU dostępny pod adresem internetowym www.safedog.eu oraz www.safedog.pl prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000336363, pytania@safedog.eu, NIP 583-308-10-54.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu SAFEDOG.EU oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ II DEFINICJE

1. Sprzedawca - Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wrocławskiej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000336363, NIP 583-308-10-54.

2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w niektórych przypadkach objęci są tzw. ochroną konsumencką wynikającą ze zmian obowiązujących od 01.01.2021.

3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.safedog.eu

5. Umowa - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu SAFEDOG.EU.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Klient - podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.

9. Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – oferowane przez Sklep produkty do transportu samochodowego zwierząt (klatki oraz bramki) oraz akcesoria dodatkowe.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ III KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres korespondencyjny: ul. Krzemienieckiej 9A/5 80-448 Gdańsk

2. Dane kontaktowe: pytania@safedog.eu / tel. 58 500 86 14

3. Numer rachunku bankowego: Credit-Agricole 38 1940 1076 3194 5459 0000 0000

4. Klient może porozumieć się mailowo ze Sprzedawcą w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, tj. w dni powszednie od 10.00 do 15.00.

§ IV INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

3. Ceny produktów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT 23%). Nie obejmują one kosztu wysyłki.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

§ V REJESTRACJA KONTA

1. Aby założyć Konto w Sklepie należy w pierwszej kolejności wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz opcjonalnie nazwa firmy i NIP.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności Sklepu, akceptując ich treść poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.

4. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta i nie warunkuje możliwości zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5. Po poprawnej rejestracji Klient zostaje automatycznie zalogowany do konta.

6. Kolejne logowania na Konto odbywają się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ VI ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1) zalogować się na witrynę Sklepu - www.safedog.eu;

2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

3) podać wymagane dane specyfikacji zamówienia tj. markę, model i rocznik samochodu oraz rasę psa/psów, 

4) zalogować się lub skorzystać z możliwości rejestracji konta w ramach składania zamówienia;

5) zaakceptować Regulamin Sklepu oraz warunki realizacji zamówień;

6) nacisnąć przycisk "Zamówienie z poleceniem zapłaty";

7) opłacić zamówienie.

2. Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep ma prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W niektórych przypadkach Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia zamówienia mailowo i opłacenie go w formie bezpośredniej wpłaty na konto, na podstawie faktury proforma.

§ VII DOSTAWA ORAZ METODY PŁATNOŚCI

1. Dostawa zakupionych Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

a) Przesyłka kurierska.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatności elektroniczne PayU w formie błyskawicznych przelewów na konto oraz BLIK (szczegóły https://www.payu.pl/kupujacy);

b) Płatność kartą płatniczą lub kredytową;

4. Dodatkowe informacje na temat wysyłki dostępne są w zakładce "Wysyłka i dostawa", dostępnej na stronach Sklepu.

§ VIII WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

3. W kolejnych wiadomościach Sprzedawca informuje Klienta o etapach realizacji zamówienia lub wszelkich ewentualnych zmianach.

4. W przypadku wyboru przez Klienta: a. płatności elektronicznych PayU albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48h od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego.

7. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie w pełni wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Sklepu.

8. W przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności sklep może wstrzymać realizację zamówienia (zamówień) lub zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta.

§ IX GWARANCJA

1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.

2. Okres gwarancji dla produktów MIM CONSTRUCTION AB dystrybuowanych przez Sprzedawcę wynosi 12 miesięcy od daty otrzymania produktu przez klienta.

3. Gwarancja dotyczy jedynie wad fabrycznych powstałych z winy producenta w procesie produkcji i nie obejmuje naprawy jakichkolwiek defektów powstałych na skutek:

a) ogólnych zniszczeń użytkowych tj. zużycia,

b) modyfikacji,

c) użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem,

d) usterek mechanicznych wynikających z powyższych,

e) uszkodzeń powstałych wskutek upadku lub uderzeń bądź kolizji,

f) wielokrotnego składania i rozkładania, w tym na części,

g) korozji i działania warunków atmosferycznych.

4. Produkty firmy MIM CONSTRUCTION AB przeznaczone są do użytku wewnętrznego tj. przewożenia w samochodzie lub przechowania w pomieszczeniu suchym o dobrej wentylacji.

6. Klatki VARIOCAGE/MULTICAGE oraz CARE2 przeznaczone są do przewozu maksymalnie dwóch zwierząt jednocześnie i tylko wtedy ich funkcjonalność oraz efektywność będzie zachowana.

7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub mailowo na podane w Regulaminie adresy.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

9. Produkty odsyłane w ramach reklamacji należy wysłać na adres ul. Wrocławska 21, 80-155 Gdańsk.

§ X PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Konsument oraz przedsiębiorca objęty ochroną konsumencką może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu z ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3. Konsument oraz przedsiębiorca objęty ochroną konsumencką może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub oraz przedsiębiorcę objętego ochroną konsumencką oświadczenia przed upływem tego terminu za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres sklep@safedog.eu.

4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub przedsiębiorcę objętego ochroną konsumencką drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub oraz przedsiębiorcy objętemu ochroną konsumencką niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

e) Konsument lub oraz przedsiębiorca objęty ochroną konsumencką powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

f) Konsument lub przedsiębiorca objęty ochroną konsumencką ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

g) Konsument lub przedsiębiorca objęty ochroną konsumencką odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

h) W przypadku zakupu produktów w relacji B2B przez przedsiębiorców nieobjętych ochroną konsumencką, nie podlegają one zwrotom w terminie 14 dni od ich otrzymania.

i) Więcej informacji https://konsument.gov.pl/zakupy-przez-internet-odstapienie-od-umowy/

§ XI NEWSLETTER

1. Klienci sklepu mają możliwość skorzystania z usługi Newslettera, polegającej na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres e-mail, wiadomości o charakterze marketingowym oraz informacyjnych, zawierających informacje dotyczące nowych produktów, promocji oraz rabatów w Sklepie.

2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w związku ze świadczoną usługą Newsletter.

§ XII DANE OSOBOWE W SKLEPIE

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”, dostępnej na stronach Sklepu.

§ XIII PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody PTRIZ Sp. z o.o. jest zabronione.

2. Zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.

§ XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta na stronie sklepu lub poprzez wiadomość biuletynu informacyjnego.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do: a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia; b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego; c) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego; d) przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego; e) realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 r.